Sinh viên xem thông báo chi tiết trong file đính kèm.


Giáo vụ Khoa CNTT