Nhóm tập trung vào sự giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo, công nghệ phần mềm và tương tác người máy để phát triển các môi trường tương tác an toàn và thông minh để hỗ trợ con người tốt hơn trong những hoạt động thường ngày.

Chủ đề nghiên cứu

 • Cryptography, Information Security, and Privacy: secure authentication protocols, privacy-preserving solutions, novel methods for data protection.
 • Multimedia, Machine Learning and Computer Vision: visual instance segmentation, content-based multimedia retrieval, 3D object retrieval and recognition, intelligent traffic system analysis, medical image analysis, etc
 • Software Engineering, Virtual/Mixed/Augmented Reality and Human-Computer Interaction.

Nhân lực

Cố vấn

 • PGS. TS. Dương Anh Đức, UBND Thành phố Hồ Chí Minh
 • GS. Isao Echizen, National Institute of Informatics, Japan
 • GS. Akihiro Sugimoto, National Institute of Informatics, Japan
 • GS. Minh N. Do, University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A
 • GS. Morten Fjeld, University of Bergen, Norway
 • GS. Shengdong Zhao, National University of Singapore, Singapore
 • PGS. Tam V. Nguyen, University of Dayton, U.S.A

Thành viên

 • PGS. TS. Trần Minh Triết (trưởng nhóm)
 • TS. Lê Khánh Duy
 • TS. Lê Trung Nghĩa
 • TS. Trương Toàn Thịnh
 • TS. Nguyễn Vinh Tiệp (UIT)
 • TS. Trần Quang Tánh
 • NCS. Văn Chí Nam
 • ThS. Lương Vĩ Minh
 • ThS. Trần Ngọc Đạt Thành
 • ThS. Đỗ Trọng Lễ

Thành viên liên kết

 • Ninh Van Tu, Dublin City University, Ireland
 • Le Tu Khiem, Dublic City University, Ireland

Đề tài nghiên cứu tiêu biểu

 • HybridMingling: Designing and developing a virtual-augmented reality solution to support mingling at hybrid conferences and events
  Đề tài được hỗ trợ bởi ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM(2022)
 • Developing a Natural Communication Solution with Deaf/Mute Individuals Using Natural and Visual Languages
  Đề tài được hỗ trợ bởi ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM(2022)
 • Data Leakage Prevention for Personal Computers
  Đề tài được hỗ trợ bởi Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM (2015-2018).
 • Gait-based Authentication for Mobile and Wearable Devices
  Đề tài được hỗ trợ bởi ĐH Quốc Gia TP.HCM (2015-2018)
 • Applying Augmented Reality to Develop Smart Digital Newspapers
  Đề tài được hỗ trợ bởi ĐH Quốc Gia TP.HCM (2012)
 • Research and Develop the Identity Metasystem for Digital Identity Management
  Đề tài được hỗ trợ bởi ĐH Quốc Gia TP.HCM (2011)
 • Research to Develop the Designer and the Environment to Execute Robots to Collect Information from the Web and Applications
  Đề tài được hỗ trợ bởi Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM (2009, Incubation Program)
 • Research to Develop the Certificate Authority for Management in University of Science
  Đề tài được hỗ trợ bởi ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM(2004)

Giải thưởng

3D Shape Retrieval:

 • Rank 1st in “Sketch-Based 3D Scene Retrieval”, SHREC2018 - 3D Shape Retrieval Contest 2018, Eurographics 2018, 16/04/2018, Delft, Netherland
 • Rank 1st in “Image-Based 3D Scene Retrieval”, SHREC2018 - 3D Shape Retrieval Contest 2018, Eurographics 2018, 16/04/2018, Delft, Netherland
 • Rank 1st in “RGB-D Object-to-CAD Retrieval”, SHREC2018 - 3D Shape Retrieval Contest 2018, Eurographics 2018, 16/04/2018, Delft, Netherland
 • Rank 1st in Point-Cloud Shape Retrieval of Non-Rigid Toys, SHREC2017- 3D Shape Retrieval Contest 2017, Eurographics 2017, 23-24/04/2017, Lyon, France.
 • Rank 2nd in Deformable Shape Retrieval with Missing Parts , SHREC2017- 3D Shape Retrieval Contest 2017, Eurographics 2017, 23-24/04/2017, Lyon, France.
 • Rank 1st in Partial Shape Queries for 3D Object Retrieval, SHREC2016- 3D Shape Retrieval Contest 2016, Eurographics 2016, 07-08/05/2016, Lisbon, Portugal.

Video Instance Segmentation:

 • Rank 3rd in DAVIS 2017 (DAVIS: Densely Annotated VIdeo Segmentation), CVPR 2017 (2017 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition), 21-26/07/2017, Hawaii, U.S.A.
 • Rank 6th in DAVIS 2018 (DAVIS: Densely Annotated VIdeo Segmentation), CVPR 2018 (2018 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition), 18-22/06/2018, Salt Lake City, Utah, U.S.A.
 • Rank 3rd in DAVIS 2019 (DAVIS: Densely Annotated VIdeo Segmentation), CVPR 2019 (2019 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition), 16-20/06/2019, Long Beach, California, U.S.A.
 • Rank 4th in DAVIS 2020 (DAVIS: Densely Annotated VIdeo Segmentation), CVPR 2020 (2020 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition), 14-19/06/2020, Virtual Conference.

Traffic Analysis:

 • 5th place in AI City Challenge (Track 4), CVPR 2020 (2020 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition), 14-19/06/2020, Virtual Conference.
 • 10th place in AI City Challenge (Track 1), CVPR 2020 (2020 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition), 14-19/06/2020, Virtual Conference.
 • 8th place in AI City Challenge (Track 3), CVPR 2019 (2019 Conference on Computer Vision and Pattern Recognition), 16-20/06/2019, Long Beach, California, U.S.A.