Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thay đổi cơ bản cách thức kinh doanh của doanh nghiệp. Họ cần đổi mới để tạo ra lợi thế cạnh tranh độc đáo và chuyên biệt. Các dịch vụ thông minh có khả năng tự phát hiện và tự thích ứng với nhu cầu của người dùng mà không cần biết các yêu cầu một cách rõ ràng. Việc áp dụng các dịch vụ thông minh trong các doanh nghiệp ngày nay cho phép họ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Điều này tạo ra một mảng thông tin khổng lồ của người dùng cũng như thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các tổ chức trở nên sâu sắc hơn. Nhiều doanh nghiệp đã chọn chiến lược hướng đến người dùng bằng cách xây dựng mối quan hệ với người dùng để hỗ trợ họ theo từng cá nhân. Rất nhiều dữ liệu người dùng được thu thập và lưu trữ để phục vụ mục đích này. Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligent) và phân tích dữ liệu (Data analytics) trở thành xu hướng chủ đạo trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp hiểu người dùng, nắm bắt và quản lý kiến thức về người dùng tốt hơn. Điều này cho phép các hệ thống cung cấp các dịch vụ thông minh hơn, có thể thích ứng và phù hợp với từng cá nhân dựa trên kiến thức và ngữ cảnh của người dùng.

Chủ đề nghiên cứu

 • Smart services for Business (business analytics, business intelligent, marketing intelligence, market intelligence, customer intelligence, content intelligence)
 • Smart services for Education
 • Context-aware system, personalization
 • Adaptive information system
 • Sematic web, knowledge management, user context in knowledge-intensive smart services.
 • Enabling smart services with knowledge management.
 • Internet of things, Mobile Database, Location based Services, Artificial Intelligent based on Modern Information Systems.

Nhân lực

 • TS. Phạm Nguyễn Cương
 • TS. Nguyễn Trần Minh Thư
 • PGS.TS. Lê Nguyễn Hoài Nam
 • TS. Vũ Thị Mỹ Hằng
 • TS. Hồ Lê Kim Nhung
 • ThS. Tiết Gia Hồng
 • ThS. Phạm Minh Tú
 • ThS. Hồ Thị Hoàng Vy

Các hoạt động hợp tác có thể thực hiện

 • GS.TS. Lê Đình Thắng, Université du Québec à Trois-Rivières Québec, Canada.
 • TS. Phạm Thị Thanh Thoa, Dublin Institute of Technology-DIT, Ireland.

Các links về demo, website, video

Tư vấn lộ trình học, khóa học MOOC theo nghề nghiệp

Một số công bố khoa học

 • Thi My Hang Vu, Thanh Thoa Pham Thi, Thang Le Dinh (2023). Towards a Rule Modeling Framework for Context-aware Smart Service Systems. ITM Web of Conferences , 04005. https://doi.org/10.1051/itmconf/20235104005.
 • Thi My Hang Vu, Thang Le Dinh, Nguyen Anh Khoa Dam, Cuong Pham-Nguyen (2023). Context-aware Knowledge-based Systems: A Literature Review. Proceedings of the 56th Hawaii International Conference on System Sciences HICSS 2023.
 • Nguyen Duy Cuong, Dinh Nguyen Hanh Dung, Pham-Nguyen Cuong, Le Dinh Thang, Le Nguyen Hoai Nam (2022). ITCareerBot: A Personalized Career Counselling Chatbot. Recent Challenges in Intelligent Information and Database Systems. ACIIDS 2022. Communications in Computer and Information Science, vol 1716.
 • Thang Le Dinh, Nguyen Anh Khoa Dam, Chan Nam Nguyen, Thi My Hang Vu, and Pham-Nguyen Cuong (2022). From Customer Data to Smart Customer Data: The Smart Data Transformation Process. International Conference on Exploring Service Science (IMT Web conference 2022- IESS 2.2)
 • Nam Nguyen Chan, Duc Loc Nguyen Vo, Cuong Pham-Nguyen, Thang Le Dinh, Nguyen Anh Khoa Dam, Thanh Thoa Pham Thi, My Hang Vu Thi. Design and deployment of a customer journey management system: the CJMA approach. MaDaIN 2021: The 2nd International Conference on Recent Advances in Machine Learning, Data Science, Intelligent Systems & Networking. December 15-15, 2021. Da Nang, Vietnam.
 • Thang Le Dinh, Thoa Pham Thi, Cuong Pham-Nguyen, Nam Le Nguyen Hoai. A Knowledge-based Model for Context-Aware Smart Service Systems. Journal of Information and Telecommunication (JIT) (2021). Taylor & Francis. https://doi.org/10.1080/24751839.2021.1962105
 • Pham Quynh Thi, Ho Thi Diep, Nguyen Dinh Thao, Cuong Pham-Nguyen, Thang Le Dinh, Le Nguyen Hoai Nam. Towards An Ontology-Based Knowledge Base for Job Postings. 2020 7th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS). VNUHCM-University of Science, Vietnam. November 26-27. 2020.
 • Thang Le Dinh, Thanh Thoa Pham Thi, Cuong Pham-Nguyen, Nguyen Hoai Nam Le. Towards A Context-Aware Knowledge Model for Smart Service Systems. 2020 12th International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI). 30 November - 3 December 2020. Da Nang, Vietnam. Lecture Notes in Computer Science, vol 12496. Springer, Cham.
 • Tran Hien Luong, Tran Thi Ly Ly, Pham-Nguyen Cuong, Le Dinh Thang, Tiet Gia Hong and Le Nguyen Hoai Nam (2020), Towards Chatbot-based Interactive What- and How-Question Answering Systems: the Adobot Approach. 2020 RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF), 2020, pp. 1-3, doi: 10.1109/RIVF48685.2020.9140742.
 • Ho Thao Hien, Pham-Nguyen Cuong, Le Nguyen Hoai Nam, Ho Le Thi Kim Nhung and Le Dinh Thang, (2018). Intelligent Assistants in Higher-Education Environments: The FIT-EBot, a Chatbot for Administrative and Learning Support. In SoICT’ 18: Ninth International Symposium on Information and Communication Technology, December 6–7, 2018, Da Nang City, Viet Nam.
 • Thu Tran Minh Nguyen, Ngoc Vu, and Binh Ly (2022), An approach to constructing a graph data repository for course recommendation based on IT career goals in the context of big data, 2022 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2022), December 17-20, 2022 Osaka, Japan. IEEE Catalog Number: CFP22BGD-ART, ISBN: 978-1-6654-8045-1, pp. 301-308. DOI: 10.1109/BigData55660.2022.10020436
 • Thu Tran Minh Nguyen, Thinh Pham Quoc Tran (2021), A knowledge graph embedding based approach for learning path recommendation for career goals. The 13th International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI 2021), 29 September – 1 October 2021, Rhodes, Greece. Lecture Notes in Computer Science, vol 12876. Springer, Cham. Print ISBN: 978-3-030-88080-4, Online ISBN: 978-3-030-88081-1, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-88081-1_6
 • Le Nguyen Hoai Nam (2021). Latent factor recommendation models for integrating explicit and implicit preferences in a multi-step decision-making process. Expert Systems with Applications, 174.
 • Le Nguyen Hoai Nam (2021). Towards comprehensive profile aggregation methods for group recommendation based on the latent factor model. Expert Systems with Applications, 185.
 • Le Nguyen Hoai Nam (2022). Profile aggregation-based group recommender systems: Moving from item preference profiles to deep profiles. IEEE Access. 10.
 • Le Nguyen Hoai Nam (2022). Incorporating textual reviews in the learning of latent factors for recommender systems. Electronic Commerce Research and Applications, 52.
 • Le Nguyen Hoai Nam (2022). Towards comprehensive approaches for the rating prediction phase in memory-based collaborative filtering recommender systems. Information Sciences, 589.
 • Le Nguyen Hoai Nam, Ho Bao Quoc (2017). The hybrid filter feature selection methods for improving high-dimensional text categorization. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 25(02), 235-265.
 • Ho Le Thi Kim Nhung, Vo Van Hai, and Roman Jasek, “Towards a Correction Factors-based Software Productivity using Ensemble approach for Early Software Development Effort Estimation,” Computer Science Online Conference, Advances in Intelligent Systems and Computing, 2022.
 • Ho Le Thi Kim Nhung, Vo Van Hai, Radek Silhavy, and Zdenka Prokopova, Petr Silhavy, "Parametric Software Effort Estimation Based On Optimizing Correction Factors and Multiple Linear Regression", IEEE Access, vol. 10, 2021.