Công nghệ phần mềm là một lĩnh vực đa ngành liên quan đến tất cả các khía cạnh phát triển, bảo trì, phát triển và vận hành phần mềm. Mục tiêu chính của CNPM là giúp thực hiện các công việc này hiệu quả hơn.

Chúng tôi tập trung nghiên cứu các phương pháp và công cụ cho quá trình phát triển phần mềm như ước tính chi phí, kiểm thử tự động, kiểm chứng phần mềm, và phát triển phần mềm trên nền tảng đám mây. Chúng tôi cũng quan tâm đến việc áp dụng những tiến bộ gần đây trong trí tuệ nhân tạo, học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để giải quyết các bài toán trong phần mềm như dự đoán chi phí và lỗi phần mềm, xếp hạng và phân loại lỗi phần mềm.

Chủ đề nghiên cứu

 • Ước lượng phần mềm (software estimation)
 • Kiểm thử tự động (test automation)
 • Dịch vụ phần mềm trên cloud (software cloud-based services)
 • Giáo dục trong phần mềm (software engineering education)
 • Kiểm chứng phần mềm (Verification and Validation)
 • Thiết kế phần mềm, kiến trúc phần mềm, mẫu thiết kế phần mềm (Software design, software architecture and software design patterns)
 • Phát triển phần mềm doanh nghiệp để bàn, web và di động (Engineering of desktop, web and mobile enterprise software)
 • Phát triển ứng dụng đám mây đa người thuê (Cloud computing (multi-tenancy) application development)
 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho phát triển phần mềm (Applying AI/ML/NLP to address sờtare engineering problems)

Nhân lực

 • PGS. TS. Nguyễn Văn Vũ
 • TS. Nguyễn Thị Minh Tuyền
 • TS. Ngô Huy Biên
 • NCS. Trương Văn Thông

Đề tài nghiên cứu

 • Xây dựng môi trường tích hợp trên web hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu và phát triển dự án trong công nghệ phần mềm (ĐHQG-TP HCM)
 • Ước lượng phần mềm (NAFOSTED)
 • Hisseo

Các hoạt động hợp tác có thể thực hiện

 • Tư vấn về phương pháp ước lượng phần mềm, quy trình, quản lý dự án, v.v…
 • Tư vấn các cơ quan nhà nước thực hiện các dự án thành phố thông minh
 • Đề xuất và đánh giá thiết kế, kiến trúc và công nghệ ứng dụng cho các hệ thống phần mềm đám mây.
 • Thiết kế và hiện thực hóa các hệ thống phần mềm doanh nghiệp đám mây và hệ sinh thái (services, desktop, web, mobile, add-ons, 3rd party and legacy systems integration)
 • Thiết kế, hiện thực hóa và đánh giá các hệ thống phần mềm đa người thuê.

Links of demo, website, video

Công bố khoa học

 • Vu Nguyen, Thuy Huynh, Barry Boehm, LiGuo Huang, Thong Truong, "Investigating the Use of Duration-based Windows and Estimation by Analogy for COCOMO", Journal of Software: Evolution and Process (In progress)
 • Vu Nguyen, Barry Boehm, and LiGuo Huang. "Determining Relevant Training Data for Effort Estimation Using Window-based COCOMO Calibration." Journal of Systems and Software (2018).
 • Vu Nguyen, Hai H. Dang, Kha N. Do, Thu D. Tran, “Enhancing Team Collaboration through Integrating Social Interactions in a Web-based Development Environment”, Journal of Computer Applications in Engineering Education, 2016.
 • Ye Yang, Lang Xie, Zhimin He, Qi Li, Vu Nguyen, Barry Boehm, Ricardo Valerdi. Measuring and Handling Local Bias for Calibrating Parametric Estimation Models. Journal of Information and Software Technology, 2013
 • Vu Nguyen, Barry W. Boehm, Phongphan Danphitsanuphan. A Controlled Experiment in Assessing and Estimating Software Maintenance Tasks. Journal of Information and Software Technology. pp. 682-691. 6/2011
 • Thanh To, Vu Nguyen, “A novel approach to generating resilient and maintainable XPaths for web automated testing”, (in progress)
 • Phu Le, Vu Nguyen, “A k-Nearest Neighbors Approach for COCOMO Calibration”, NICS 2017, Hanoi, Vietnam
 • Hai H. Dang, Vu Nguyen, Kha N. Do, Thu D. Tran, “EduCo: an Integrated Social Environment for Teaching and Learning Software Engineering Courses,” International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS), 2014
 • Vu Nguyen, Hai H. Dang, Kha N. Do, Thu D. Tran, “Learning and Practicing Object-Oriented Programming Using a Collaborative Web-based IDE,” Frontiers in Education (FIE), 2014, Madrid, Spain
 • Ngo Huy Bien and Tran Dan Thu, "Hierarchical Multi-Tenant Pattern" in 2014 International Conference on Computing, Management and Telecommunications (ComManTel), Danang, Vietnam, 2014, pp. 157-164.
 • Ngo Huy Bien and Tran Dan Thu, "Consistent and Secure Transaction System Pattern" in AsianPLoP 2014, Tokyo, Japan.
 • Ngo Huy Bien and Tran Dan Thu, "Multi-Tenant Web Application Framework Architecture Pattern" in 2015 2nd National Foundation for Science and Technology Development Conference on Information and Computer Science (NICS), Ho Chi Minh, Vietnam, 2015, pp. 40-48.
 • Ngo Huy Bien and Tran Dan Thu, "Graphical User Interface Variability Architecture Pattern" in SoICT 2015, Hue, Vietnam, 2015, pp 304-311.
 • Vu Nguyen, Vu Pham, Vu Lam, “qEstimation: A Process for Estimating Size and Effort of Software Testing” International Conference on Software and System Process (ICSSP 2013). San Francisco, USA, 5/2013
 • Tran, Hai T., Hai H. Dang, Kha N. Do, Thu D. Tran, and Vu Nguyen. "An interactive Web-based IDE towards teaching and learning in programming courses." In Teaching, Assessment and Learning for Engineering (TALE), 2013 IEEE International Conference on, pp. 439-444. IEEE, 2013.
 • Vu Nguyen, LiGou Huang, Barry Boehm. An Analysis of Trends in Productivity and Cost Drivers over Years. 7th International Conference on Predictive Models in Software Engineering (PROMISE 2011). Banff, Canada, 9/2011
 • Ye Yang, Lang Xie, Zhimin He, Qi Li, Vu Nguyen, Barry Boehm, Ricardo Valerdi. Local Bias and its Impacts on the Performance of Parametric Estimation Models. 7th International Conference on Predictive Models in Software Engineering (PROMISE 2011). Banff, Canada, 9/2011
 • Vu Nguyen. Improved Size and Effort Estimation Models for Software Maintenance. The Twenty-sixth IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM 2010). Timisoara, Romania, 2010
 • Thi Minh Tuyen Nguyen and Claude Marché. Hardware-Dependent Proofs of Numerical Programs. International conference on Certified Programs and Proofs. LNCS. December 2011, Taiwan.
 • T. M. T. Nguyen and C. Marché. Proving floating-point numerical programs by analysis of their assembly code. Research Report 7655, INRIA, 2011, http://hal.inria.fr/inria-00602266/en/.
 • Sylvie Boldo and Thi Minh Tuyen Nguyen. Proofs of numerical programs when the compiler optimizes. Innovations in Systems and Software Engineering, 7:151-160, June 2011.
 • Sylvie Boldo and Thi Minh Tuyen Nguyen. Hardware-independent proofs of numerical programs. In Proceedings of the Second NASA Formal Methods Symposium, NASA Conference Publication, Washington D.C., USA, April 2010.
 • Vu Nguyen, Barry W. Boehm, Phongphan Danphitsanuphan. Assessing and Estimating Corrective, Enhancive, and Reductive Maintenance Tasks: A Controlled Experiment. Proceedings of Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2009). Penang, Malaysia, 2009
 • Vu Nguyen, Bert Steece, Barry W. Boehm. A Constrained Regression Technique for COCOMO Calibration. The Second ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM). Kaiserslautern, Germany, 2008
 • Thi Minh Tuyen Nguyen and Mathias Rossignol. ADRPhone, A Lightweight Standalone Phonetizer for Vietnamese and its Dialects. Oriental COCOSDA, Hanoi, Vietnam, December 2007.