1. Bộ phận Giáo vụ
  • Cô Võ Nam Thục Đoan
  • Cô Lê Thu Thảo
  • Cô Đỗ Thị Kim Hương

Email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn

2. Bộ phận Cố vấn Học tập

Email: cvht@fit.hcmus.edu.vn

3. Bộ phận Trợ lý Sinh viên
  • Cô Phạm Nguyệt Ánh
  • Cô Hoàng Hà My

Email: tlsv@fit.hcmus.edu.vn

4. Bộ phận Hợp tác Doanh nghiệp
  • Cô Phạm Nguyệt Ánh
  • Cô Hoàng Hà My

Email: partners@fit.hcmus.edu.vn

5. Bộ phận Kỹ thuật

Email: services@fit.hcmus.edu.vn

6. Quản trị hệ thống máy chủ và web

Email: webmaster@fit.hcmus.edu.vn