fit@hcmus

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng Khoa

TS. Đinh Bá Tiến

Email: dbtien@fit.hcmus.edu.vn


Phó Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Văn Vũ

Email: nvu@fit.hcmus.edu.vn


Phó Trưởng Khoa

TS. Lâm Quang Vũ

Email: lqvu@fit.hcmus.edu.vn


Phó Trưởng Khoa

ThS. Văn Chí Nam

Email: vcnam@fit.hcmus.edu.vn

GIỚI THIỆU CÁC BỘ MÔN

Bộ môn Thị giác máy tính và điều khiển học thông minh

Trưởng Bộ môn
PGS. TS. Lý Quốc Ngọc
Email: lqngoc@fit.hcmus.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu: Visual Information Retrieval, Visual Slam, Visual Recognition, 3D Object Reconstruction & Modeling, Medical Image Processing, BioInformatics, Data Science.

Bộ môn Công nghệ tri thức

Trưởng Bộ môn
PGS. TS. Nguyễn Đình Thúc
Email: ndthuc@fit.hcmus.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu: An toàn thông tin, xử lý ngôn ngữ.

Bộ môn Khoa học máy tính

Trưởng Bộ môn
GS. TS. Lê Hoài Bắc
Email: lhbac@fit.hcmus.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu: Các hệ Cơ sở tri thức, Tính toán mềm, Xử lý hình ảnh, Mạng nơron, Máy học, Nhận dạng, Lập trình tiến hóa, Xử lý ảnh và tín hiệu số trong Y học, Semantic Web, Xử lý âm thanh.

Bộ môn Công nghệ phần mềm

Trưởng Bộ môn
PGS. TS. Nguyễn Văn Vũ
Email: nvu@fit.hcmus.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu: Các phương pháp cao cấp trong thiết kế phần mềm, Lập trình Hướng Đối tượng với UML, GIS, Phần mềm hỗ trợ giảng dạy, Mã hóa và ứng dụng.

Bộ môn Mạng máy tính và viễn thông

Trưởng Bộ môn
TS. Trần Trung Dũng
Email: ttdung@fit.hcmus.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu: Các công nghệ mạng và truyền thông cao cấp, Các hệ thống phân tán, Hệ thống VoIP, WAP / PKI và Bảo mật mạng, Mobile Agent.

Bộ môn Hệ thống thông tin

Trưởng Bộ môn
TS. Phạm Nguyễn Cương
Email: pncuong@fit.hcmus.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu: Executive Information Systems (EIS), Tiếp cận hướng đối tượng trong phân tích và thiết kế hệ thống thông tin/Cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin đa ngôn ngữ (Việt, Pháp, Anh,...), Hệ thống quản lý luồng công việc.