Chương trình đào tạo Cử nhân tài năng (4 năm) được xây dựng dựa trên chương trình đại học Chính quy Chuẩn, bổ sung kiến thức khoa học nền tảng và chuyên ngành nâng cao theo định hướng nghiên cứu.

Mục tiêu của chương trình nhằm tuyển chọn, bồi dưỡng và tạo điều kiện phát triển cho những sinh viên ưu tú có thể trở thành những nhà khoa học, các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, thông qua đó đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước.

Sinh viên được học với môi trường lớp nhỏ (~40SV), được giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm.


Khái quát chương trình đào tạo

 • Tên chương trình: Cử nhân Tài năng ngành Công nghệ Thông tin
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Loại hình đào tạo: Chính quy
 • Thời gian đào tạo: 04 năm
 • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
 • Khối lượng kiến thức: 138 tín chỉ
 • Đối tượng: từ Khóa tuyển 2020

Cấu trúc chương trình đào tạo (138 tín chỉ)

#1

Kiến thức giáo dục đại cương (56 tín chỉ)

 1. Lý luận chính trị (11 tín chỉ)
 2. Khoa học xã hội – Kinh tế – Kỹ năng (05 tín chỉ)
 3. Toán – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường (36 tín chỉ)
 4. Tin học (04 tín chỉ)

Kiến thức cơ sở ngành (38 tín chỉ)

 1. CSC10001 Nhập môn lập trình
 2. CSC10002 Kỹ thuật lập trình
 3. CSC10003 Phương pháp lập trình hướng đối tượng
 4. CSC10004 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 5. CSC10006 Cơ sở dữ liệu
 6. CSC10007 Hệ điều hành
 7. CSC10008 Mạng máy tính
 8. CSC10009 Hệ thống máy tính
 9. CSC13002 Nhập môn công nghệ phần mềm
 10. CSC14003 Cơ sở trí tuệ nhân tạo

#2

#3

Kiến thức chuyên ngành (34 tín chỉ)

Kiến thức bắt buộc chuyên ngành (08 tín chỉ).

 1. CSC14007 Nhập môn phân tích độ phức tạp thuật toán
 2. CSC14008 Phương pháp nghiên cứu khoa học

Kiến thức tự chọn chuyên ngành (tối thiểu 26 tín chỉ).

Tích lũy theo danh sách học phần được liệt kê trong chương trình đào tạo.

Kiến thức tốt nghiệp (10 tín chỉ)

CSC10251 Khóa luận tốt nghiệp.

#4