THÔNG BÁO

Thông tin các buổi phỏng vấn chương trình liên thông ĐH-ThS năm 2023

  1. Tiểu ban 1: 14g00 ngày 20/3/2023 (thứ 2), phòng B42
  2. Tiểu ban 2: 14g00 ngày 21/3/2023 (thứ 3), phòng C32A
  3. Tiểu ban 3: 14g00 ngày 20/3/2023 (thứ 2), phòng B43
  4. Tiểu ban 4: 14g00 ngày 20/3/2023 (thứ 2), phòng B44

GIÁO VỤ KHOA CNTT