Thông báo

Sinh viên lớp 22HCB xem thời khóa biểu HK4 trong file đính kèm.

Thời gian bắt đầu HK4: 02/01/2024


Giáo vụ Khoa CNTT