Thông báo

Sinh viên HCĐH xem điểm phúc khảo HK1 năm học 2022-2023 trong file đính kèm.


Giáo vụ Khoa CNTT