THÔNG BÁO

Các bạn học viên đã đăng ký bảo vệ đợt tháng 12/2023 sẽ seminar tại Bộ môn trước khi bảo vệ chính thức theo lịch sau:

  1. Bộ môn Khoa học máy tính: 14g00 ngày 29/11/2023, phòng I81
  2. Bộ môn Thị giác máy tính & ĐKHTM: 15g00 ngày 29/11/2023, phòng I72
  3. Bộ môn Công nghệ tri thức: 9g00 ngày 02/12/2023, phòng I63
  4. Bộ môn Hệ thống thông tin: 13g30 ngày 06/12/2023, online tại: https://meet.google.com/hwe-dvts-jdp
  5. Bộ môn Công nghệ phần mềm:
    • Buổi 1: 14g30 ngày 01/12/2023 (đề tài 1,2,3), phòng I82
    • Buổi 2: 10g00 ngày 05/12/2023 (đề tài 4,5,6), phòng I82

Danh sách đề tài học viên vui lòng xem tại file đính kèm.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/