THÔNG BÁO

Thông báo v/v báo cáo định kỳ tình hình hướng dẫn và kết quả học tập của nghiên cứu sinh năm 2023

I. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ TÌNH HÌNH HƯỚNG DẪN VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Nghiên cứu sinh ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo các khóa năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (Bao gồm NCS trúng tuyển đợt 1 và đợt 2 mỗi khóa) và Giảng viên hướng dẫn gửi báo cáo định kỳ cho Bp Giáo vụ Sau đại học tại Văn phòng Khoa (phòng I53)  từ 13/11 đến 22/11/2023.

II. TỔNG KẾT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP CỦA NCS

1. Nghiên cứu sinh khóa năm 201(đợt 1 và đợt 2)

– Nghiên cứu sinh khóa năm 2017 đã được xét tự túc học tập trong 2 năm tiếp theo kể từ khi hết thời gian gia hạn học tập.

– Để được xét học tiếp năm thứ 2 tự túc, đề nghị NCS nộp báo cáo tình hình học tập và đóng học phí tự túc năm thứ 2 (và học phí năm thứ 1, nếu còn nợ) trước ngày 08/12/2023. Mức thu: 4.000.000đ/năm/NCS

2. Nghiên cứu sinh khóa năm 2018 (đợt 1 và đợt 2)

– Nghiên cứu sinh khóa năm 2018 đã được xét gia hạn học tập trong 2 năm tiếp theo kể từ khi hết hạn học tập chính qui.

– Để được xét học tiếp năm thứ 2 gia hạn, đề nghị NCS nộp báo cáo tình hình học tập và đóng học phí gia hạn năm thứ 2 (và học phí năm thứ 1, nếu còn nợ) trước ngày 08/12/2023. Mức thu: 4.000.000đ/năm/ NCS

 3. Nghiên cứu sinh khóa năm 2019 (đợt 1, đợt 2)

– Nghiên cứu sinh khóa năm 2019 sẽ hết hạn học tập chính qui vào ngày 31/12/2023.

Nghiên cứu sinh hết hạn học tập chính qui nếu có nguyện vọng tiếp tục học tập thì nộp đơn xin gia hạn thêm 24 tháng cùng hồ sơ báo cáo định kỳ năm học trước ngày 22/11/2023 cho Giảng viên phụ trách ngành đào tạo.

– Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký gia hạn học tập xem như dừng khóa học. Nhà trường sẽ buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản.

Hồ sơ gia hạn và báo cáo định kỳ gồm: mẫu 2, mẫu 3, mẫu 4

 4. Nghiên cứu sinh khóa năm 2020 (đợt 1 và đợt 2)

  • Nghiên cứu sinh  nộp hồ sơ báo cáo định kỳ năm học trước ngày 22/11/2023 cho Giảng viên phụ trách ngành đào tạo.
  • Nghiên cứu sinh hết hạn học tập chính qui vào ngày 30/6/2024, nếu không thể hoàn thành chương trình đào tạo và có nguyện vọng tiếp tục học tập thì nộp đơn xin gia hạn thêm 24 tháng  trước ngày 30/5/2024 cho Giảng viên phụ trách ngành đào tạo. Sau thời hạn này các trường hợp không đăng ký gia hạn học tập xem như dừng khóa học. Nhà trường sẽ buộc thôi học đối với các trường hợp này và trả về cơ quan chủ quản.

Hồ sơ gia hạn và báo cáo định kỳ gồm: mẫu 2, mẫu 3, mẫu 4

 5. Nghiên cứu sinh khóa năm 2021 (đợt 2), và khóa năm 2022 (đợt 1 và đợt 2)

Nghiên cứu sinh khóa năm 2021, 2022 đang trong thời gian học tập chính qui. Đề nghị nộp báo cáo định kỳ năm học thứ 2 đối với khóa 2021 và năm thứ 1 đối với khóa 2022 cho Giảng viên phụ trách ngành đào tạo trước ngày 22/11/2023

Hồ sơ báo cáo định kỳ gồmmẫu 2 và mẫu 3

https://sdh.hcmus.edu.vn/2023/11/03/thong-bao-v-v-bao-cao-dinh-ky-tinh-hinh-huong-dan-va-ket-qua-hoc-tap-cua-nghien-cuu-sinh-nam-2023/

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/