1. Kết quả chính thức học bổng tân sinh viên học kỳ 3 năm học 2022-2023: file đính kèm.

2. Sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng theo dõi thông báo tiếp theo trên website Khoa để biết thời điểm chuyển khoản học bổng.