Các bạn sinh viên có xét chuyên ngành trong đợt xét của Khóa tuyển 2021 xem thông tin chuyên ngành chính thức của mình trong danh sách đính kèm.

Lưu ý:

  • Danh sách chuyên ngành được cập nhật từ kết quả đăng ký đối với các bạn chuyên ngành Công nghệ tri thức + An toàn thông tin và Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu đợt ngày 08/03/2024. Các sinh viên không cập nhật, Khoa mặc định chuyên ngành tương ứng là Công nghệ tri thức và Khoa học máy tính.
  • Chuyên ngành này được xác định là chuyên ngành xét tốt nghiệp và không thay đổi kể từ sau thông báo này.

Các trường hợp chưa chính xác về chuyên ngành/ chưa có chuyên ngành hoặc không có tên trong danh sách, sinh viên liên hệ với BP giáo vụ qua email giaovu@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT