THÔNG BÁO

Học viên xem danh sách đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt cuối tháng 4/2024 tại file đính kèm.

Thông tin về lịch seminar trước bảo vệ Bp Giáo vụ sẽ gử qua email của học viên.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/