THÔNG BÁO

Danh sách môn mở trong Học phần 3 lớp cao học khóa 33/2023

Thời gian học: từ ngày 27/7 đến 06/10/2024 (11 tuần).

STT Mã MH Tên môn học Số TC GV giảng dạy Ngành Ngày học Hình thức thi Ghi chú
1 MTH076 Xử lý tiếng nói 4 PGS.TS. Đinh Điền
TS. Nguyễn Đức Hoàng Hạ
TS. Châu Thành Đức
Khoa học
máy tính
thứ ba (18g00) vấn đáp  
2 MTH021 Hệ thống Multimedia 4 PGS. TS Trần Minh Triết chủ nhật (8g00) vấn đáp + đồ án  
1 MTH113 Mô hình ngôn ngữ lớn 4 TS. Nguyễn Tiến Huy Trí tuệ
nhân tạo 
thứ 5 (18g30) trắc nghiệm + đồ án
 
2 MTH101 Sinh - Tin học
4 TS. Bùi Duy Đăng
TS. Bùi Thị Danh
thứ 7 (13g30) trắc nghiệm + tự luận
Học online
1 MTH041 Hệ hỗ trợ ra quyết định 4 TS. Vũ Thị Mỹ Hằng Hệ thống thông tin thứ 3 (18g00) Vấn đáp  
2 MTH045 Khoa học phân tích dữ liệu 4 TS. Nguyễn Trần Minh Thư thứ 7 (8g00) Đồ án, Vấn đáp (bắt đầu từ 24/8/2024)

Ghi chú: 

  • Các học viên theo học Ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo có thể đăng ký học các môn của ngành Hệ thống thông tin để tích lũy môn tự chọn và ngược lại.  
  • Đối với môn Khai thác dữ liệu lớn: học viên chỉ đăng ký khi chưa học môn "Khai thác dữ liệu và ứng dụng" ở bậc đại học, nếu học viên đã học ở bậc đại học vui lòng đăng ký môn khác thay thế.

Danh sách môn mở dự kiến Học phần 4:

  • Ngành Khoa học máy tính: Công nghệ chuỗi khối; Xử lý ảnh số và video số nâng cao
  • Ngành Trí tuệ nhân tạo: Học máy với dữ liệu đồ thị, Explainable AI
  • Ngành Hệ thống thông tin: Khai thác ngữ liệu văn bản nâng cao; Các mô hình phân tích dữ liệu; Công nghệ mới phát triển hệ thống thông tin.
-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: https://www.fit.hcmus.edu.vn/sau-dai-hoc

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/