1. Căn cứ xét học bổng:

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-KHTN về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng dành cho sinh viên: t.ly/pF6N5

Lưu ý: Điều kiện duy trì học bổng cho học kỳ tiếp theo.

2. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng.

  • Đây là kết quả dự kiến nên kết quả chính thức có thể sẽ có sự thay đổi, cập nhật sau thời hạn sinh viên thắc mắc.
  • Những sinh viên nào có tên trong danh sách thì cung cấp thông tin tài khoản do chính sinh viên làm chủ tài khoản thì mới chuyển được học bổng: https://tinyurl.com/ymmrh7fy.

3. Thắc mắc:

Nếu có thắc mắc thì sinh viên liên hệ qua địa chỉ email: accounting@apcs.fitus.edu.vn tiêu đề: “[HB] Thắc mắc học bổng TSV K2023” để được xem xét.

4. Hình thức nhận học bổng: chuyển khoản

5. Thời hạn thắc mắc:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/11/2023.

Sau thời hạn trên Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào./.