1.      Căn cứ xét học bổng:

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-KHTN về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng dành cho sinh viên: t.ly/3OtGM

Lưu ý: Điều kiện duy trì học bổng cho học kỳ tiếp theo.

2.      Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng.

-         Đây là kết quả dự kiến nên kết quả chính thức có thể sẽ có sự thay đổi, cập nhật sau thời hạn sinh viên thắc mắc.

3.      Thắc mắc:

Nếu có thắc mắc thì sinh viên liên hệ qua địa chỉ email: accounting@apcs.fitus.edu.vn tiêu đề: “[HB] Thắc mắc học bổng TSV HK3/2022-2023” để được xem xét.

4.      Hình thức nhận học bổng: chuyển khoản

5.      Thời hạn thắc mắc:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2023.

Sau thời hạn trên Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào./.