1. Căn cứ xét học bổng:
Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-KHTN về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng dành cho sinh viên: t.ly/pF6N5
Lưu ý: Điều kiện duy trì học bổng cho học kỳ tiếp theo.

2. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng.
- Đây là kết quả dự kiến nên kết quả chính thức có thể sẽ có sự thay đổi, cập nhật sau thời hạn sinh viên thắc mắc.

3. Thông tin tài khoản:
- Số tài khoản phải do sinh viên đứng tên chủ tài khoản thì mới chuyển khoản được. Sinh viên có thay đổi STK thì điền link sau: https://tinyurl.com/ymmrh7fy

4. Thắc mắc:
- Nếu có thắc mắc thì sinh viên liên hệ qua địa chỉ email: accounting@apcs.fitus.edu.vn tiêu đề: “[HB] Thắc mắc học bổng TSV HK2/2022-2023” để được xem xét.

5. Hình thức nhận học bổng: chuyển khoản

6. Thời hạn thắc mắc và cập nhật thông tin chuyển khoản (nếu có):
Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/11/2023.

Sau thời hạn trên Khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào./.