THÔNG BÁO


Bp Giáo vụ Khoa thông báo đến các bạn sinh viên ĐHCQ Chương trình Chuẩn và Cử nhân tài năng đã bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp từ ngày 14/3 - 22/3/2024 về việc điểm bảo vệ đã được cập nhật trên Hệ thống quản lý sinh viên.

Sinh viên đăng nhập Website Khoa, chọn mục: Sinh viên » Xem điểm học phần »  HK1 2023-2024 » Xem kết quả.

Sinh viên lưu ý: để được công nhận điểm chính thức cho Học phần tốt nghiệp trong HK1/23-24 SV cần hoàn thành việc nộp cuốn sau bảo vệ theo thông báo tại link.


GIÁO VỤ KHOA CNTT