Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo v/v nộp đơn phúc khảo lớp 21HCB HK1 năm học 2021-2022

14-06-2022 13:52

Thông báo

SV lớp 21HCB xem thông báo v/v nộp đơn phúc khảo HK1 năm học 2021-2022 (file đính kèm)


Giáo vụ KCNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TB-Phuc-khao-21HCB-HK1-21-22.jpg Images 625,53 KB

Các tin liên quan