Thông báo hệ hoàn chỉnh

TKB thực hành lớp 20HCB-HK4 cập nhật

16-11-2021 12:19

SV lớp 20HCB xem thời khóa biểu thực hành HK4 cập nhật trong file đính kèm.


Giáo vụ KCNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-thuc-hanh-20HCB-HK4-cap-nhat.pdf Document 284,86 KB

Các tin liên quan