Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo tài khoản Moodle cho SV lớp 21HCB

06-01-2022 16:09

Chào các bạn

Tài khoản moodle sinh viên 21HCB đã được tạo và nhập danh sách các lớp học.
username: MSSV
password: DDMMYYYY (users đổi pass mới khi đăng nhập lần đầu)

Moodle FIT-HCMUS chương trình chuẩn: https://courses.fit.hcmus.edu.vn

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan