Thông báo hệ hoàn chỉnh

TKB lớp 21HCB cập nhật

06-01-2022 16:46

SV lớp 21HCB xem TKB HK1 cập nhật trong file đính kèm.


Giáo vụ KCNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-2021_2022_HK1_Lien-thong_21HCBcap-nhat.xlsx Document 13,75 KB
2 TKB-thuc-hanh-21HCB-HK1-cap-nhat.pdf Document 275,1 KB

Các tin liên quan