Thông báo hệ hoàn chỉnh

Kế hoạch học lớp 21HCB-HK1 sau Tết

11-02-2022 15:53

Thông báo

Lớp 21HCB sẽ học trực tuyến hết ngày 20/03/2022. Từ ngày 21/03/2022 học tập trung tại Trường (TKB chi tiết trong file đính kèm.)

Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-2021_2022_HK1_Lien-thong_21HCBNew_có-phòng-học.xlsx Document 12,49 KB

Các tin liên quan