Thông báo hệ hoàn chỉnh

Lịch thi trực tuyến HK1 21-22 hệ HCĐH

11-02-2022 14:55

Thông báo


SV lớp 20HCB xem lịch thi trực tuyến HK1 trong file đính kèm.


Giáo vụ Khoa

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 LichThi-ChiTiet-HK1-2122-CK-HCDH.xlsx Document 27,02 KB
2 Lịch-thi-trực-tuyến-HK1_2122_HCĐH_cập-nhật.xlsx Document 13,98 KB

Các tin liên quan