Thông báo hệ hoàn chỉnh

Điểm phúc khảo môn Kinh tế Đại cương lớp 20HCB

06-05-2022 09:45

Sinh viên lớp 20HCB xem điểm phúc khảo môn Kinh tế Đại cương trong file đính kèm.


Giáo vụ khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Diem-Phuckhao_DHHC_20HCB_HK1_KTDC.xlsx Document 36,11 KB

Các tin liên quan