Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thời khóa biểu lớp 20HCB-HK3

16-06-2021 11:44

Thông báo

SV lớp 20HCB xem TKB HK3 trong file đính kèm. SV học online thừ ngày 28/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.


Giáo vụ Khoa CNTT 


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-2020_2021_HK3_Lien-thong.xlsx Document 13,97 KB
2 TKB-thuc-hanh-20HCB-HK3.doc Document 64 KB

Các tin liên quan