Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo tạm dừng thi các lớp HCĐH

16-06-2021 11:05

Các bạn SV hệ HCĐH xem thông báo tiếp tục dừng thi HK2 trong file đính kèm.


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TamDung_LichThi_HCDH_HK2-20210021.pdf Document 124,52 KB

Các tin liên quan