Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi lịch học lớp Hệ điều hành 19_4 HK1/21-22

09-09-2021 07:16

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên đã đăng ký lớp Hệ điều hành 19_4 trong Học kỳ 1, năm học 2021-2022 về việc thay đổi lịch học như sau:
Lớp sẽ đổi lịch từ thứ 7 (tiết 2-4) sang thứ 7 (tiết 3-5) đến khi kết thúc học kỳ 1/21-22

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan