Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thời khóa biểu dự kiến Đại học Chính quy chương trình Chuẩn HK1/2021-2022

26-08-2021 14:37

THÔNG BÁO 

 
BP Giáo vụ Khoa thông báo đến các sinh viên Thời khóa biểu dự kiến Đại học Chính quy chương trình Chuẩn HK1/2021-2022. Các bạn xem chi tiết lớp mở, lịch học trong các file đính kèm.

Lưu ý:
  • Thời khóa biểu này là dự kiến, kết quả mở lớp/ hủy lớp sẽ có sau khi sinh viên ĐKHP
  • Sinh viên xem kỹ chương trình đào tạo của ngành/ chuyên ngành đúng khóa tuyển của mình để lựa chọn học phần phù hợp; tránh đăng ký học phần không được tính tín chỉ cho khóa. Danh sách chương trình đào tạo có thể tìm thấy tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục Thông tin chung> Chương trình đào tạo
  • Sinh viên xem kỹ danh sách học phần tiên quyết, học trước cũng tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục Thông tin chung>Môn tiên quyết & môn học trước 


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK1-2122.pdf Document 900,37 KB
2 CQ_TKB-TH-HK1-2122.pdf Document 422,21 KB

Các tin liên quan