Thông báo hệ chính quy

[CQ] Mở thêm lớp CSC13008 - Phát triển ứng dụng web, HK1/2021-2022

31-08-2021 03:50

THÔNG BÁO

(v/v Mở thêm lớp CSC13008 - Phát triển ứng dụng web, HK1/2021-2022)

BP. Giáo vụ Khoa CNTT thông báo đến các bạn sinh viên khóa 2019 trở về trước về việc Khoa sẽ mở thêm 1 lớp  CSC13008 - Phát triển ứng dụng web mã lớp 19_31; lịch học Thứ 4 tiết 6-9.

Các bạn sinh viên chú ý để đăng ký học phần trên Portal Trường theo thời gian Đăng ký học phần.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan