Thông báo hệ chính quy

[CQ] Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp K2017 - đợt 2

24-08-2021 02:12

THÔNG BÁO

(Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp K2017 - đợt 2)

    Bp Giáo vụ Khoa thông báo đến các bạn sinh viên Đại học chính quy chương trình Chuẩn và lớp Cử nhân Tài năng đã tham gia bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp K2017 - đợt 2 ( tháng 07-08/2021) về việc điểm bảo vệ đã được cập nhật trên Hệ thống quản lý sinh viên.
 
    Để xem điểm của mình, sinh viên đăng nhập Website Khoa , vào chức năng: Sinh viên » Xem điểm học phần. Chọn HK2 2020 - 2021.

    Nếu có vấn đề gì về điểm bảo vệ, sinh viên liên hệ BP Giáo vụ Khoa qua email trước 12g00 ngày 26/8/2021

    Email giáo vụ: giaovu@fit.hcmus.edu.vn

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan