Thông báo hệ chính quy

[CQ] Danh sách lớp hủy Đại học chính quy, HK1/2021-2022

08-09-2021 08:54

THÔNG BÁO

(V/v danh sách lớp hủy học kỳ 1, năm học 2021-2022)

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Đại học chính quy về việc hủy các lớp học phần do không đủ số lượng sinh viên tối thiểu như sau:

Danh sách lớp Lý thuyết:

Mã MH Tên MH Lớp Số ĐK Khóa Lịch học
CSC10002 Kỹ thuật lập trình 20CTT6 34 2020 T6(6-9)-P.Online
CSC10003 Phương pháp lập trình hướng đối tượng 19_5 29 2019 T5(6-9)
CSC10006 Cơ sở dữ liệu 19_5 18 2019 T5(1-4)
CSC10009 Hệ thống máy tính 19_5 17 2019 T6(1-4)
CSC13003 Kiểm thử phần mềm 18TN 4 2018 T4(1-4)
CSC14109 Logic mờ và ứng dụng 18_21 4 2018 T3(4-6)
CSC14112 Sinh trắc học 18_21 5 2018 T3(1-3)
CSC16001 Đồ họa máy tính 18TN 3 2018 T3(10-12)
CSC16104 Thị giác robot 18_23 6 2018 T4(10-12)
CSC16107 Ứng dụng thị giác máy tính 18_23 5 2018 T4(1-3)

Danh sách lớp thực hành:

Mã MH Tên MH Lớp nhóm TH Số ĐK khóa Lịch học
MTH00053 Lý thuyết số 19_4 2 15 2019 T4(3-5)
MTH00053 Lý thuyết số 19_4 3 7 2019 T4(6-8)

Lưu ý:
  1. Các lớp thực hành thuộc lớp lý thuyết hủy cũng tự động hủy
  2. Sinh viên đã đăng ký các lớp lý thuyết trong danh sách lớp hủy cần xem lại lựa chọn đăng ký học phần khác thay thế.
  3. Đối với N2 và N3 lớp thực hành Lý thuyết số (19_4), giáo vụ mặc định chuyển sang N1. Sinh viên có quyền hiệu chỉnh trong thời gian hiệu chỉnh đăng ký học phần. 
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan