Thông báo hệ chính quy

ĐHCQ - Thông báo về việc nộp bài luận đầu vào lớp Khởi nghiệp học kỳ 3 NH 2020-2021

06-07-2021 08:59

THÔNG BÁO

(Về việc nộp bài luận đầu vào lớp Khởi nghiệp học kỳ 3 NH 2020-2021)

    Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên từ khoá 2018 trở về trước chương trình Chuẩn Đại học Chính quy và Cử nhân Tài năng có ý định đăng ký lớp Khởi nghiệp (18_1) lịch học T7 tiết 2-6 trong học kỳ 3 NH 2020-2021 về đề bài luận đầu vào của lớp : 

    Lý do tại sao bạn chọn học môn Khởi nghiệp? (tối đa 1500 từ)

    File upload tại link: https://forms.gle/fkPKdPbDTcxinALK6

    Định dạng file: MSSV_HoTen_TestKhoiNghiep.pdf

    Thời hạn: 9g00 sáng ngày 12/7/2021

Chú ý:

  1. Lớp Khởi nghiệp duyệt đăng ký tối đa 80 sinh viên 
  2. Sinh viên được duyệt vào lớp phải có đăng ký học phần trên Portal Trường (08/07/2021 đến 11/07/2021) và có kết quả bài luận đầu vào đáp ứng yêu cầu môn học
  3. Không giải quyết các trường hợp trễ hạn hoặc không đạt yêu cầu duyệt vào lớp.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan