Thông báo hệ chính quy

[CQ] Danh sách sinh viên được duyệt vào lớp Khởi nghiệp - 18/1, HK3, NH 2020-2021

19-07-2021 04:39

THÔNG BÁO

(Danh sách sinh viên được duyệt vào lớp Khởi nghiệp - 18/1, HK3, NH 2020-2021)

Giáo vụ thông báo đến các sinh viên đã đăng ký lớp Khởi nghiệp - 18/1, HK3, NH 2020-2021 trên Portal Trường và nộp bài luận kiểm tra đầu vào xem danh sách sinh viên đã được duyệt vào lớp tại file đính kèm.

Các bạn không được duyệt vào lớp giáo vụ đã huỷ đăng ký trên Portal trường.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 DSSV-lớp-StartUp-CQ2018-HK3-20-21.pdf Document 131,25 KB

Các tin liên quan