Thông báo hệ hoàn chỉnh

V/v kiễm tra kết quả đăng ký học phần và chi tiết học phí các lớp HCĐH

19-04-2021 16:19

Sinh viên hệ HCĐH vui lòng vào hệ thống Portal trường (Dashboard  / Quản lý học tập / Tra cứu học phí) để kiểm tra kết quả đăng ký học phần và chi tiết học phí cần nộp và phản hồi cho phòng Đào tạo trước 17h ngày 20/4, thông báo nộp học phí như sau:

https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/194-phong-dao-tao/thong-bao-lien-thong-dai-hoc/hoc-phi_lt/3718-thong-bao-nop-hoc-phi-hk2-2020-2021-ct-lien-thong-dai-hoc?Itemid=437


Giáo vụ KCNTT
Các tin liên quan