Thông báo hệ hoàn chỉnh

Điểm thi lớp 19HCB-HK3(tt)

01-04-2021 15:49

SV lớp 19HCB xem điểm trong file đính kèm.


GVK CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CT306_MayHoc.pdf Document 587,49 KB
2 CT321_AnDuLieuVaChiaSeThongTin.pdf Document 396,47 KB

Các tin liên quan