Thông báo hệ hoàn chỉnh

Điểm thi lớp 20HCB1,2-HK1 (tt)

01-04-2021 15:49

SV lớp 20HCB1, 2 xem điểm trong file đính kèm.


GVK CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CT406_ThongKeMayTinhVaUngDung.pdf Document 1226,2 KB

Các tin liên quan