Thông báo hệ hoàn chỉnh

Điểm thi lớp 19HCB-HK3

01-04-2021 15:36

SV lớp 19HCB xem điểm thi HK3 trong file đính kèm.


GV KCNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CT504_PhanTichVaThietKePhanMem.pdf Document 610,5 KB
2 CT505_PhanTichVaQuanLyYeuCauPhanMem.pdf Document 411,79 KB
3 CT506_QuanLyQuyTrinhPhanMem.pdf Document 413,65 KB

Các tin liên quan