Thông báo hệ hoàn chỉnh

Điểm thi lớp 20HCB1,2-HK1

01-04-2021 15:34

SV lớp 20HCB1,2 xem điểm thi HK1 trong file đính kèm.


GV KCNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CT005_LyThuyetDoThi.pdf Document 1197,53 KB
2 CT502_NhapMonCongNghePhanMem.pdf Document 1186,35 KB

Các tin liên quan