Thông báo hệ hoàn chỉnh

TKB lý thuyết và thực hành lớp 20HCB1,2

26-02-2021 11:04

Sinh viên lớp 20HCB1 và 20HCB2 xem thời khóa biểu HK2 trong file đính kèm

GV KCNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-20HCB-HK2.xlsx Document 17,38 KB
2 TKB-thuc-hanh-20HCB-HK2.doc Document 66,5 KB

Các tin liên quan