Thông báo hệ hoàn chỉnh

TKB lý thuyết lớp 19HCB-HK4 cập nhật

02-03-2021 10:08

Thông báo

Sinh viên lớp 19HCB xem thờ khóa biểu lý tuyết cập nhật trong file đính kèm.


GVK CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-19HCB-HK4-cap-nhat.xlsx Document 12,73 KB

Các tin liên quan