Thông báo hệ hoàn chỉnh

TKB Lý thuyết và thực hành lớp 19HCB-HK4

25-02-2021 16:40

Sinh viên lớp 19HCB xem thời khóa biểu LT+TH trong file đính kèm.


GV KCNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-19HCB-HK4.xlsx Document 12,69 KB
2 TKB-thuc-hanh-19HCB-HK4.doc Document 47,5 KB

Các tin liên quan