Thông báo hệ hoàn chỉnh

Về việc thay đổi phòng thi cuối kỳ HK2/2021-2022 tại Cơ sở NVC hệ HCĐH

25-08-2022 10:16

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi phòng thi cuối kỳ HK2/2021-2022 tại Cơ sở NVC

 

Phòng thi Học kỳ 2/2021-2022,  lớp HCĐH khóa 21 thay đổi như sau :

1)   Môn Anh văn 4 (BA014), ngày thi : 17g50 , 31/08/2022

-            Lớp 21B1:  GĐ1_A chuyển lên thi tại phòng F301

-            Lớp 21B2:  GĐ1_B chuyển lên thi tại phòng E404

2)   Môn Lập trình ứng dụng Java (CT523), ngày thi : 17g50 , 05/09/2022

-            Lớp 21B:  GĐ1_A chuyển lên thi tại phòng F301

-            Lớp 21B:  GĐ1_B chuyển lên thi tại phòng E404

 

 

                                                                         PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL

Các tin liên quan