Thông báo sau đại học

Thời khóa biểu Học phần 2 lớp cao học K31/2021 (cập nhật phòng học)

17-05-2022 08:14

THÔNG BÁO

(Thời khóa biểu học phần 2 lớp cao học khóa 31/2021)

Thời khóa biểu các lớp Học phần 2:
  • Thời gian học: từ ngày 04/05/2022 đến 17/07/2022 (10 tuần). 
  • Thi kết thúc học phần: từ ngày 25/07/2022 đến 07/08/2022.


STT Mã MH Tên môn học GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Phòng học Hình thức thi
1 MTH064 Học máy ứng dụng PGS.TS. Lê Hoàng Thái Khoa học máy tính Chủ nhật (13g30) I23 Đồ án
2 MTH063 Phân tích dữ liệu thông minh TS. Bùi Tiến Lên Thứ 7 (13g30) I24 Vấn đáp
3 MTH020 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao PGS.TS. Đinh Điền
TS. Lê Thanh Tùng
Thứ 3 (18g00) I24 Vấn đáp + Đồ án
4 MTH079 Học sâu TS. Nguyễn Tiến Huy
TS. Lê Thanh Tùng
Thứ 4 (18g00) I42 Đồ án
1 MTH078 Các hệ thống tư vấn TS. Lê Nguyễn Hoài Nam Hệ thống thông tin Thứ 5 (18g00) I41 Viết
2 MTH035 Hệ thống tìm kiếm thông tin PGS.TS. Hồ Bảo Quốc Chủ nhật (9g00) online Vấn đáp
3 MTH010 Các hệ thống phân tán TS. Thái Lê Vinh Thứ 4 (18g00) I41 Vấn đáp + Đồ án
4 MTH036 Ứng dụng trí tuệ kinh doanh nâng cao TS. Lê Thị Nhàn Thứ 7 (8g00) I24Viết


-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan