Thông báo sau đại học

Đổi phòng lớp Các hệ thống phân tán HP2 K31/2021 từ 11/5/2022 đến khi kết thúc học phần

11-05-2022 16:56

THÔNG BÁO

Lớp Các hệ thống phân tán (GVLT: TS. Thái Lê Vinh), lịch học thứ tư (18g00) HP2 K31/2021 sẽ chuyển sang học phòng I41 từ 11/5/2022 đến khi kết thúc học phần.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan