Thông báo sau đại học

Thông báo về việc sử dụng chứng chỉ VNU-EPT trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ áp dụng từ khóa tuyển năm 2021 trở về trước

06-05-2022 17:08


-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan