Thông báo sau đại học

Lịch học bổ túc kiến thức lớp cao học ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin năm 2022

04-05-2022 17:22

THÔNG BÁO

Lịch học bổ túc kiến thức lớp cao học ngành Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống thông tin năm 2022

Thời gian học: từ 09/05 đến ngày 17/07/2022 (10 tuần). Thi kết thúc học phần: 25/07 đến 07/08/2022.

Stt

Tên môn thi

Ngày học

GV giảng dạy

Phòng học

1

Kỹ thuật lập trình

18g00, Thứ 6

Bắt đầu ngày 13/05/2022

TS. Trương Toàn Thịnh

F305

3

Các thuật toán thông minh nhân tạo và ứng dụng

18g00, Thứ 2

Bắt đầu ngày 09/05/2022

ThS. Phạm Trọng Nghĩa

F302


-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan