Thông báo sau đại học

Nghỉ học môn Các hệ thống phân tán (HP2 lớp cao học K31/2021) ngày 4/5/2022

04-05-2022 16:42

THÔNG BÁO

Lớp Các hệ thống phân tán (GVLT: TS. Thái Lê Vinh), lịch học 18g00 thứ tư sẽ tạm nghỉ 1 buổi hôm nay ngày 4/5/2022 do GV có việc bận đột xuất.

-----

BP. Giáo Vụ SĐH, Khoa CNTT

Email: giaovusdh@fit.hcmus.edu.vn

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.fit.hcmus/

Các tin liên quan